Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju sporazum koji se sprovodi pri korišćenju CV Browser-a (u daljem tekstu “pretraživač”, “Sajt”, “baza”), uključujući bilo koje podatke, koji su dostupni na bilo kom delu pretraživača i sajta sa kojim je asociran. Podaci uključuju sve elemente kao celinu, kao i individualne elemente ili grupacije istih. 

“BEST Beograd”,”BEST”, “mi”, “naši”, “organizacija” u daljem tekstu podrazumeva organizaciju BEST Beograd, Karnegijeva 4, 11000 Beograd. 

“Korisnik”, “Vi”, “Vama” odnosi se na bilo kog pojedinca, kompaniju, ili organizaciju koja koristi pretraživač kao kandidat ili kao poslodavac. 

“Kandidat” se odnosi na bilo koju osobu koja registruje svoj nalog na pretraživaču zarad traženja posla ili prakse. 

“Poslodavac” se odnosi na bilo kog pojedinca, kompaniju, ili organizaciju koja koristi pretraživač zarad oglašavanja svojih trenutnih otvorenih pozicija za poslove i prakse, kao i pretrage potencijalnih zaposlenih.

Pretraživač je vlasništvo i održavan je od strane BEST-a Beograd i otvoren je Vama na korišćenje pod zadatim uslovima. Korišćenjem pretraživača, i svih njegovih servisa u dužnosti ste da prihvatite uslove korišćenja, kao i druge uslove korišćenja koja se odnose na servise i informacije zadate od trećih partija.

VAŽNO: Ukoliko ne želite da budete vezani ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da se ne registrujete na pretraživaču. 

 

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Informacije i usluge dostupne na Sajtu su pružene isključivo za pojedince koji traže mogućnosti zapošljavanja / informacije o karijeri i za poslodavce koji traže da pronađu / regrutiraju osoblje. Možete da koristite, štampate i preuzimate podatke sa Sajta samo u ove svrhe i bez drugih ciljeva. Ne možete kopirati, prikazivati, preneti ili distribuirati bilo koji materijal sa Sajta. Sva autorska prava, prava na baze podataka i druga prava intelektualne svojine na Sajtu i materijali koji su dostupni na Sajtu pripadaju BEST-u Beograd. Upotreba Sajta ne daje vam prava vlasništva nad takvim materijalima. Slažete se da nećete duboko povezati i / ili obrađivati Veb lokaciju ili bilo koju od usluga u bilo koju svrhu, osim ako to izričito u pisanoj formi ne odobri BEST Beograd. 

1.2. BEST Beograd će dozvoliti Kandidatu i Poslodavcu pristup, korišćenje i interakciju sa Sajtom pod ovim uslovima. Svaka stranka koja koristi ovu uslugu u bilo koju svrhu osim onih izričito navedenih u ovim uslovima i odredbama odmah će biti uklonjena i zabranjena od korišćenja Sajta.

1.3. Trudimo se da obezbedimo stalnu dostupnost Sajta i svih dostupnih usluga na njemu, ali ne prihvatamo nikakvu odgovornost za posledice prekida ili kašnjenja, izazvane na bilo koji način. Sva odgovornost BEST-a Beograd, njegovog borda ili pripadnika organizacije, kako god da nastane zbog bilo kakvog gubitka koji proizilaze iz Vaše upotrebe ili nemogućnosti korišćenja Veb lokacije i / ili usluga, se isključuje, koliko god je to moguće u skladu sa zakonom. Možemo promeniti dizajn i specifikaciju Sajta u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja ili konsultacija. 

1.4. Kandidati i Poslodavac moraju biti svesni da BEST Beograd ne sertificira, ne preporučuje ili ne dostavlja kandidate za zaposlenje (ili obrnuto). Preporučuje se da, ukoliko ste kandidat koji osigurava vašu podobnost za oglašenu ulogu ili, ako ste Poslodavac, da biste osigurali podobnost kandidata za ulogu koju treba preduzeti temeljite i oprezne provere i dalje korake.

1.5. Slažete se da nećete koristiti Sajt ili usluge za prenošenje ili svesno ili bezobzirno primanje (ili svesno ili bezobzirno odobriti ili dozvoliti bilo kojim drugim osobama, uređaju ili organizaciji da primaju ili prenose) materijal koji je predstavlja bilo koju vrstu pretnji, uvredljivog materijala, neistine, povrede poverenja, kršenja bilo kojeg prava intelektualne svojine (uključujući i autorska prava) ili koje mogu uzrokovati netrpeljivost prema drugima uključujući rasistički ili seksistički sadržaj ili materijal koji inače krši bilo koji važeći zakon ili propis / kodeks, ili što čini prekomerni zahtevi za propusnim opsegom ili sadrže bilo koji virus ili koji na drugi način mogu oštetiti ili štetiti računarskim sistemima pretraživača ili bilo kom kompjuterskom sistemu trećeg lica.

1.6. U meri u kojoj je to moguće zakonom mi ne garantujemo da će Sajt ili usluge raditi bez greške ili da Sajt ili usluge nisu zaštićene od virusa ili bilo čega drugog koji ima zagađujuće ili destruktivne osobine i mi nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi s tim. 

1.7. U meri u kojoj je to propisano zakonom, ne postoje nikakva predstavljanja, garancije ili uslovi bilo koje vrste u vezi sa Sajtom i/ili uslugama ili njihovim sadržajem (uključujući, bez ograničenja, bilo koji pogled ili komentar). Sve informacije i/ili podaci uključeni na Sajtu i/ili na veb lokaciji, usluge i/ili u bilo kom direktorijumu ili drugom spisku ili uslugu pronalaženja informacija dostupnih na ili putem veb lokacije i/ili usluga, su tako dostupni samo za smernice . Pored toga, BEST Beograd ne daje nikakve izjave ili garancije o tačnosti, potpunosti ili podobnosti za bilo koju svrhu informacije i srodne grafike objavljene na Sajtu. Informacije sadržane na Sajtu mogu sadržavati greške i/ili propuste. Zbog toga je vaša upotreba takvih informacija i/ili podataka potpuno na sopstveni rizik. Sva odgovornost BEST-a Beograd, njegovog borda, članova organizacije ili drugih predstavnika na bilo koji način nastanka zbog bilo kakvog gubitka nastalog kao posledica Vaše upotrebe Veb sajta i/ili usluga izričito je isključena u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

1.8. Bez obzira na gorenavedeno, nijedan od izuzetaka i ograničenja u ovim uslovima nije namenjen ograničavanju bilo kojeg prava koju možete imati kao potrošača prema lokalnom zakonu ili drugim zakonskim pravima koja se ne mogu isključiti niti na bilo koji način isključiti ili ograničiti odgovornost BEST-a Beograd.

1.9. Sajt sadrži veze sa sajtovima trećih strana. Ove veze se pružaju isključivo kao pogodnost za vas, a ne kao podrška BEST-a Beograd sadržaja na takvim stranicama trećih strana. BEST Beograd nije odgovoran za sadržaj povezanih sajtova trećih strana i ne daje nikakve izjave o sadržaju ili tačnosti materijala na takvim sajtovima treće strane. Ako odlučite da pristupite povezanim stranicama trećih strana, to radite na sopstveni rizik; Štaviše, vi prihvatate da BEST Beograd nije odgovoran za sadržaj treće strane na Veb lokaciji i da BEST Beograd ne može osigurati da je materijal koji je prikazan na Internetu legalan ili tačan. BEST Beograd neće ograničiti pristup materijalu, osim ako je obavešten da je to nezakonito. Konkretno, prihvatate da BEST Beograd nije odgovoran i ne prati sadržaj oglasnih oglasa koje pružaju treća lica na Veb lokaciji. Međutim, BEST Beograd imaće pravo na uklanjanje bilo kog obaveštenja, materijala ili drugih predmeta na Veb lokaciji za koju veruje da je nezakonita ili za koju utvrdi da je neprimerena.

1.10. Slažete se da branite, obeštećujete i držite bezbedne BEST Beograd, njegove podružnice i njihove službenike, bord, članove i agente, od i protiv bilo kakvih upita, akcija ili zahteva, uključujući bez ograničenja razumne zakonske i računovodstvene takse, koje su nastale zbog;

(i) bilo koji korisnički sadržaj ili drugi materijal koji ste dostavili

(ii) Vaša upotreba bilo kog sadržaja Sajta, ili

(iii) Vaša povreda ovih uslova korišćenja.

BEST Beograd će Vas odmah obavestiti o takvim potraživanjima, tužbi ili postupku. 

1.11. Ovi uslovi će ostati u punoj sili i efektu dok ste korisnik. BEST Beograd zadržava pravo da izvršava sva svoja pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje Vašeg korisničkog sadržaja sa Sajta i odmah prekidanje Vaše registracije i mogućnošću pristupa Sajtu, nakon bilo kakvog kršenja ovih uslova ili uslova ili ukoliko BEST Beograd nije u mogućnosti da potvrdi ili se uveri autentičnost bilo koje informacije koju podnosite nama. Čak i nakon što Vi više niste korisnik Sajta, određene odredbe ovih uslova će ostati na snazi. BEST Beograd može da prekine, suspenduje ili odbije pristup Sajtu i/ili uslugama odmah iz bilo kog razloga, bez ikakve odgovornosti prema vama.

1.12. Kada vam je zatraženo da popunite obrazac za registraciju, lični podaci koje ste naveli moraju biti tačni i potpuni. Slažete se da nas obavestite o svim promenama koje su relevantne za vašu registraciju. 

1.13. Vaši lični podaci će sakupljati i obraditi BEST Beograd u skladu sa njegovom politikom privatnosti. Ovim se slažete sa ovim uslovima u našoj politici privatnosti, tako što ćete se saglasiti sa uslovima ovog sporazuma. 

1.14. Ovaj sporazum je sporazum sa Vama i ne smete preneti, podneti, zakupiti ili predati sva ili neka od vaših prava i obaveza, bez prethodne pismene saglasnosti BEST-a Beograd.

1.15. BEST Beograd zadržava pravo da dodeli ili prenese sva ili bilo koja od svojih prava i obaveza iz ovog ugovora svim kompanijama u istoj grupi kao što je BEST Beograd ili bilo koja druga treća strana. U slučaju dodele ili prenosa, obaveštenje će vam biti poslato putem e-maila ili objavljeno na Sajtu.

1.16. Neuspeh ili zanemarivanje od strane bilo koje strane da vrši ili izvrši bilo koje povlašćeno pravo se neće smatrati odricanjem od bilo kakvog takvog prava niti delovati tako da se zabrani to pravo ili njegova primena ili bilo koje drugo pravo u bilo kojoj kasnijoj prilici. 

1.17. Ukoliko je određena odredba ovog sporazuma ili njegovog dela utvrđena kao nevažeća, nezakonita ili neizvršiva, takva odredba ili njen deo se odvoji od preostalih uslova i odredbi koje će i dalje biti važeće i izvršne do najveće dozvoljene mere po zakonu. 

1.18. Ovaj ugovor predstavlja celokupni sporazum između strana u vezi sa ovim pitanjem, bez obzira na to da BEST Beograd zadržava pravo izmene ovog sporazuma (uključujući i usluge koje nudi BEST Beograd). Ove promene će vam biti obaveštene putem e-pošte ili objavljene na Sajtu. Promene na ovaj način se smatraju prihvaćenim ako nastavite da koristite Sajt i/ili usluge nakon perioda od dve nedelje od datuma prenosa e-maila ili objavljivanja na Sajtu, u zavisnosti od toga koja se kasnije pojavljuje.

1.19. Svaka obaveštenja od nas Vama, ili Vi nama, šalju se putem e-pošte ili prvoklasne pošte, u Vašem slučaju, poslednju adresu koju ste nam dostavili, ili u našem slučaju, našu registrovanu kancelariju i smatramo da je primljena nakon dva radna dana od dana otpreme.

1.20. Imajte na umu da se svi pozivi između Vas i nas mogu registrovati za obuku osoblja.

1.21. Ovaj sporazum će se regulisati zakonima Republike Srbije, u slučaju pokretanja sudskog spora na osnovu ovog Ugovora, ugovorne strane saglasno priznaju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

 

2. DODATNI USLOVI ZA KANDIDATE

2.1. Potvrđujete i saglasni ste da ste isključivo odgovorni za oblik, sadržaj i tačnost svih CV-eva ili materijala koji su sadržani na Sajtu. Trebalo bi da budete svesni (u zavisnosti od kontaktnih podataka koje pružite) da postoji mogućnost da će vas direktno kontaktirati Poslodavci putem e-pošte, pošte ili telefona.

2.2. BEST Beograd zadržava pravo da ponudi usluge treće strane i proizvode prema vašim preferencama koje ste identifikovali u svojoj registraciji i u bilo koje vreme nakon toga, ili za koje ste se složili da primite, takve ponude mogu da podnesu BEST Beograd ili treće strane. Molimo pogledajte našu politiku privatnosti, za više detalja.

 

2.3. Kandidat je odgovoran ako ih kontaktira Poslodavac bez intervencije od BEST-a Beograd.

2.4. BEST Beograd ne diskriminiše nikoga ko je registrovan ili koristi Sajt. Trudimo se da se preduzmemo sve moguće mere kako bi se sprečilo reklamiranje slobodnih radnih mesta ili pretraživanje koje diskriminiše starost, invaliditet, pol ili rasu. Alatke za pretragu na mestu na lokaciji nemaju funkcionalnost da isključe bilo koje kandidate sa invaliditetom, na osnovu starosti, pola ili rase. Na samim korisnicima je da osiguraju da se pridržavaju zakona o diskriminaciji.

2.5. Usluge i informacije koje su na našem Sajtu postavljene su od strane nas i naših dobavljača trećih lica i namenjene su za pomoć u procesu traženja posla ili zapošljavanja. Niti mi, ni naša treće lica, ne mogu garantovati njihovu podobnost ili perspektive uspeha u bilo kom konkretnom slučaju. Trebalo bi da dobijete nezavisnu verifikaciju pre nego što se oslonite na informacije date na Sajtu u okolnostima koje mogu dovesti do gubitka ili štete. 

2.6. Naša odgovornost i odgovornost naših dobavljača, trećih lica, za bilo koji gubitak ili štetu koju ste Vi pretrpeli kao posledicu Vaše upotrebe ove stranice ograničen je na vašu stvarnu direktnu štetu i, osim u slučaju prevare, isključuje bilo kakav gubitak budućnosti zarade, profit ili izglede ili bilo koji posledični ili spekulativni gubitak. Kao što je propisano zakonom, ovo isključenje ne obuhvata smrt ili lične povrede uzrokovane našom nemarnošću.

2.7. Shvatate i potvrđujete da nemate vlasnička prava na Vaš nalog i da ako otkažete Vaš nalog ili Vaš nalog je raskinut, sve informacije o vašem nalogu iz BEST Beograd-a, uključujući CV-ove, profili, naslovna slova, sačuvani poslovi, upitnici, istorija aplikacija biće označeni kao izbrisani i mogu biti izbrisani iz BEST Beograd-ovih baza podataka u razumnom vremenskom periodu. Treća lica mogu zadržati sačuvane kopije vaših podataka.

2.8. BEST Beograd zadržava pravo da izbriše vaš nalog i sve vaše informacije nakon značajnog trajanja neaktivnosti ili u slučaju da ste prekršili bilo koji od naših uslova. 

2.9. Registrovanjem CV-a na Sajtu slažete se da ćemo takođe i pohraniti i prikazati svoje CV-ove i podatke o profilu za Poslodavce u bilo kojoj drugoj tabli za rad koja je u vlasništvu BEST Beograd.

 

3. DODATNI USLOVI ZA POSLODAVCE 

VAŽNO: Kandidati se ne proveravaju, niti su njihovi podaci provereni kako bi bili tačni pre prijema na Sajtu. Morate izvršiti sve provere u pozadini, da bi se osećali adekvatnim kako biste zaštitili svoju kompaniju. Zbog toga ne možemo garantovati za bilo kojeg kandidata koji se prikazuje na ovom Sajtu.

3.1. Po prijemu vašeg podnetog registracionog obrasca, e-pošte, telefonskog ugovora ili potpisanog ugovora o pružanju usluga, smatramo da ste prihvatili sve ove uslove i uslove i da ćete dobiti pristup (u zavisnosti od primanja plaćanja) našoj bazi podataka u skladu sa ovim uslovima. Takođe se slažete da su sve informacije koje nam dostavljate ispravne, istinite i potpune. Slažete se da nas obavestite putem e-pošte ili izmenama vaših detalja unutar vašeg naloga gde možete dozvoliti da promenite bilo koju informaciju koju ste nam dostavili. Zadržavamo pravo da prekinemo ovaj ugovor u slučaju da vam bilo koja informacija koju nam Vi dostavite više nije aktuelna ili tačna ili u slučaju da kršite ove uslove.

3.2. Mi ćemo preduzeti razumne korake da Vam pružimo pouzdanu uslugu. Međutim, ne možemo garantovati tačnost ili autentičnost bilo kojeg CV-a ili profila koji su uskladišteni u našoj bazi podataka. Priznajete i prihvatate da je ovo izvan naše kontrole, a povraćaj se ne može dati u slučaju neistinitih informacija koje podnose kandidati.

3.3. Priznajete i prihvatate da sva prava na informaciju koju pružaju treća lica dolaze od tih trećih lica i da se takve informacije ne smeju koristiti na bilo koji način koji narušava bilo kakve vlasničke interese tih trećih lica. Slažete se da nećete otkrivati informacije koje su kandidati dostavili trećoj stranci ili oni koji nisu direktno povezani sa procesom zapošljavanja dotičnog lica.

3.4. Svi lični detalji koje nam pružite od kojih možemo da Vas identifikujemo su u skladu sa našim uslovima. Slažete se da nam ne prigovarate da koristimo ove informacije da vas kontaktiramo u cilju unapređenja naše usluge za vas, traženja plaćanja, rasprave o stanju računa i potvrdite da ne uzimate ni jednu od gore navedenih kao kršenje bilo kojeg vašeg prava.

3.5. Preprodaja BEST Beograd-ovih usluga ili informacija dobijenih od nas nije dozvoljena bez prethodne pismene dozvole BEST Beograda u slučaju da se to dogodi, Vaš nalog će biti otkazan bez refundacije.

3.6. Preuzimanje ili lijevanje naše baze podataka o CV-u, u potpunosti ili delimično, iz bilo kog razloga osim regrutovanja za trenutno slobodno radno mesto strogo je zabranjeno i rezultiraće trenutnim ukidanjem vašeg naloga, bez povraćaja. Preuzimanje sa bilo kog softvera osim pretraživača ili izričito dogovorenog softvera takođe je striktno zabranjeno i rezultiraće trenutnim ukidanjem vašeg naloga, bez povraćaja sredstava. Protiv vas se može preduzeti pravna radnja. 

3.7. Kontaktiranje kandidata putem e-pošte ili drugim sredstvima iz bilo kog razloga osim zapošljavanja ili ponude prakse strogo je zabranjeno.

3.8. Slažete se da ne stavljate prekomerno opterećenje na naše servere i računarske sisteme.

3.9. Što se tiče pojedinačnih korisnika, slažete se da ćete samo Vi imati pristup nalogu. Ako bilo koji neovlašćeni korisnik pokuša da pristupi nalogu, ili ako se pristupi sa drugih lokacija, zadržavamo pravo da odmah otkažemo Vaš nalog, bez refundacije. 

3.10. Koristite BEST Beograd CV bazu podataka kako je predviđeno ovim uslovima i ugovorom koji imate sa nama. Koristite CV bazu podataka BEST Beograd u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka, Vi se slažete da nećete dalje otkriti bilo koji podatak iz naše baze podataka o biografiji bilo kojoj trećoj strani.

3.11. Slažete se da ćete pošteno i profesionalno postupati sa pojedincima koji mogu odgovoriti na reklamu koju ste objavili i ne činite ništa što bi moglo dovesti BEST Beograd u slabljenje. Vi ćete nas nadoknaditi od i protiv bilo kog tužbenog postupka od strane osobe protiv BEST Beograda koji proizilazi iz vašeg kršenja ove obaveze ili nekog drugog od ovih uslova.

3.12. Ne garantujemo nikakav odgovor na vaš oglas ili da će odgovori biti od lica pogodnih za obavljen posao. Vaša je odgovornost da izvršite takve provere i procedure kako su neophodne kako bi se osiguralo da su kandidati pogodni za obavljeni posao i da imaju potrebne kvalifikacije i lične karakteristike. 

3.13. Imamo pravila u vezi sa sadržajem i formatom radnih mesta objavljenih na Sajtu. Njihova svrha je da se osigura da korisnici koji pretražuju sajt ili bazu podataka daju rezultate koji su što je moguće jasniji i informativniji. Slažete se da ćemo, po našem nahođenju i bez odgovornosti prema vama, ukloniti sa BEST Beograda bilo koji oglas koji je objavljen u suprotnosti sa ovim pravilima. S vremena na vreme pravila se mogu menjati i savetuje se da se redovno pozovu na njih.

3.14. Vaše radno mesto se može distribuirati i prikazati preko naše mreže odabranih partnerskih sajtova. 

3.15. Slažete se da ćete pošteno i profesionalno postupati sa pojedincima kojima možete kontaktirati koristeći podatke iz baze podataka kandidata i ne činiti ništa što bi moglo dovesti BEST Beograd u pogrešno stanje. Vi ćete nadoknaditi BEST-u Beograd od i protiv bilo kog tužbenog podneska od strane osobe protiv BEST Beograda koji proizilazi iz vaše povrede ove obaveze ili nekog drugog od ovih uslova.

3.16. Sve informacije koje nam Vi dostavljate su poverljive. Nećete otkriti svoje korisničko ime i / ili lozinku osobi izvan vaše kompanije. Ako dođe do obelodanjivanja, zadržavamo pravo da odmah raskinemo ovaj ugovor i tražimo kompenzaciju. Lozinke se koriste isključivo za osobu kojoj su izdate. Lozinke moraju biti poverljive i sigurne. Možemo odbiti pristup lozinci ako smatramo da ga koristi neovlašćena osoba ili da korisnik krši ove uslove i uslove. Slažete se da nas obavestite što je pre moguće u slučaju da vaša lozinka bude poznata bilo kojoj osobi koja nije u vašoj organizaciji. Nakon obavještavanja o ovakvom događaju, učinićemo takvu lozinku neispravnom i izdati novu lozinku.

3.20. Osim na osnovu našeg nehata ili neizvršavanja, mi nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke, štete ili upita koje nastaju direktno ili indirektno od bilo koje osobe koja dobija lozinke koje smo vam izdali.